دسته بندی ایده ها

اگر ایده دارید و به دنبال سرمایه گذار هستید….

اگر سرمایه دارید و به دنبال ایده برای سرمایه گذاری هستید…

ایده خود را به رایگان در فروشگاه ایده ثروت آفرین  آگهی کنید.

دستگاه تشخيص دهنده گرفتگی جوی های اب
آب مقطرگيری