توليد پلاستيک زیست تخریب پذیر با استفاده از پسماند

دستگاه تشخيص دهنده گرفتگی جوی های اب

اندازه گيری عمق آب پشت سد با روشی مطمئن و کم هزینه

انتقال آب دریا به خشکی با استفاده از باد و خورشيد

توليد برق از فاضلاب ساختمان های مسکونی به روش ميکروهيدرو

حذف بوی ناشی از فاضلاب شهری و صنعتی با فيلتراسيون زیستی و جذب سطحی