کشت گياه جوجوبا برای کاهش مصرف آب در کشاورزی و کانون های ریزگرد و توليدات صنعتی از گياه