آموزش بازاریابی

رایگان!

مهم ترین اصل موفقیت فردی این است: شما همانی می شوید که اغلب به آن فکر می کنید.

یک ضعف به تنهایی بر نتایج فروش و درآمد شما تاثیر گذار خواهد بود. یک کمبود یا ضعف در توانایی شما میتواند شما را از موفقیت باز دارد، مهم نیست که شما چقدر در سایر زمینهها خوب عمل میکنید. نخست باید این ضعفها را بشناسید و بعد، باید از تمرینهاي عملی که موجب تقویت فوري شما در حوزه آن ضعف میشود استفاده کنید.
در تحقیقاتی که توسط دکتر مارتین سلیگمان در دانشگاه پنسیلوانیا، روي ۳۵۰ هزار فروشنده انجام گرفت دریافت درآمد آنها را با الگوهاي فکري آنها مقایسه کردند تا ببینند چه نوع الگوي فکري دقیقاً تعیین کننده، بالاترین درآمد است که اکثر اوقات آنها در حال فکر کردن هستند.
آیا میدانید بزرگترین فروشنده ها اکثر اوقات در باره چه چیزي فکر میکنند ؟…

download